Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Weblevarancier.be, handelend onder de naam Calendr via Calendr.be, Calendr.nl, hierna te noemen ‘Webleverancier’, gevestigd te Lanaken (BE) en ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen, onder nummer 0713.801.323 en een Opdrachtgever waarop Webleverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Webleverancier, voor de uitvoering waarvan door Webleverancier derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Webleverancier en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Webleverancier en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Webleverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Webleverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes, aanbiedingen en aanvaarding

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Webleverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 2. Webleverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Prijzen in de offertes zijn indicaties. In het algemeen wordt hier weinig tot niet van afgeweken. Echter, in sommige situaties kan het zijn dat van deze prijzen moet worden afgeweken, gezien de complexiteit die een specifieke situatie met zich mee kan brengen. Webleverancier zal klant hier altijd van te voren over inlichten. 
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Webleverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Webleverancier anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webleverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
 6. De overeenkomst komt tot stand als opdrachtgever aangeeft akkoord te gaan met offerte. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Webleverancier werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Webleverancier verzoek bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte te verwachten.
 7. Webleverancier kan een aanbetaling/voorschot vragen alvorens de werkzaamheden uit te voeren. Bij ondertekening offerte, gaat opdrachtgever hiermee akkoord
 8. Installatie van CMS thema/templates en plugins/extensies, geschieden zoals ze door de ontwikkelaars worden geleverd. Conflicten met CMS of andere plugins worden door Webleverancier opgelost, tenzij deze meer dan 1 uur werk kosten per plugin/extensie/thema/template. In dit laatste geval en voor overige aanpassingen wordt een meerprijs gerekend.

artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, oplevering, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Iedere contractovereenkomst tussen Webleverancier en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van een jaar  welke stilzwijgend en automatisch wordt verlengd, tenzij anders overeengekomen en aangegeven. De minimumduur is gelijk aan de initiële abonnementsperiode. Het opzeggen van dit contract dient minimaal 2 maanden voor het eind van de periode schriftelijk te gebeuren.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Webleverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Webleverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Webleverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 4. Webleverancier zal na uitvoering van de werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 5. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. 
 6. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed –of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed –of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn
 7. Indien Opdrachtgever het opgeleverde werk geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Webleverancier zich inspannen die reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Webleverancier doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 8. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Webleverancier een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Webleverancier gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 9. Indien opdrachtgever akkoord gaat dat de website officieel online gaat en daarmee toegankelijk wordt voor zijn publiek, gaat opdrachtgever tevens akkoord met het resultaat hiervan. Webleverancier heeft dan geen verdere verplichting m.b.t. revisies en afwerken van de website. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Eerdere gemaakte verplichtingen m.b.t. website ontwerp komen bij het officieel online gaan van de website te vervallen.
 10. Eventuele fouten (bugs), die ontstaan zijn uit het verrichte werk van Webleverancier, zullen tot twee maanden na opleverdatum door Webleverancier kosteloos hersteld worden. Dit geldt alleen voor klanten die ook ‘hosting en support’ als dienst hebben afgenomen bij Webleverancier en die door Webleverancier zelf zijn ontwikkeld. Bugs bij diensten die door derden zijn ontwikkeld, zoals het CMS, plugins en templates worden niet kosteloos door Webleverancier opgelost.
 11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor inhoud, zoals teksten en foto’s, die op de geleverde website geplaatst worden. Opdrachtgever neemt hiervoor de wettelijke regels in acht. Webleverancier kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
 12. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Webleverancier het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.
 13. Webleverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 14. Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna; ‘Werken’), heeft Webleverancier, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruikt te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassingen van Werken.
 15. Het is Webleverancier toegestaan gebruik te maken van software, waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Webleverancier open software mag leveren aan Opdrachtgever en software mag verwerken in Werken die Webleverancier maakt of aanpast in het kader van een dienst. 
 16. Het is Webleverancier toegestaan om namens opdrachtgever accounts aan te maken of aankopen te doen, zoals domeinnaamregistratie, ten behoeve van de opdracht.
 17. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
 18. Indien door Webleverancier of door Webleverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 19. Levering geschiedt af bedrijf van Webleverancier. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Webleverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 20. Webleverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 21. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Webleverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de eventuele tussentijdse factuur heeft betaald. 
 22. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webleverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld webhosting accounts en de daarbij horende functionaliteiten en mogelijkheden), tijdig aan Webleverancier worden verstrekt. Indien Webleverancier afhankelijk is van diensten van derden (bijvoorbeeld hosting), dient Opdrachtgever deze dienst ter beschikking te bestellen in de door Webleverancier aangegeven hoedanigheid, derhalve Webleverancier de werkzaamheden volgens zijn eigen normen kan uitvoeren.
 23. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en in de juiste hoedanigheid aan Webleverancier zijn verstrekt, heeft Webleverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Webleverancier ter beschikking heeft gesteld. 
 24. Webleverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webleverancier is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 25. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Webleverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 26. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Webleverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Webleverancier bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Webleverancier op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 27. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Webleverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 28. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Webleverancier gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Webleverancier daardoor direct of indirect ontstaan.
 29. Indien Webleverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt,

dan is Webleverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 1. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Webleverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Webleverancier rustende verplichting ingevolge de wet; 

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 1. Vanaf het moment dat aan een nieuwe website gewerkt wordt, wordt de website tevens gehost (op een server geplaatst). Indien de hosting via Webleverancier loopt, is de eerste maand hosting gratis. Het hostingcontract gaat dus in, één maand na de start van de werkzaamheden. 
 2. Klant is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de website voldoet aan de wettelijke regels en richtlijnen, zoals GDPR. Webleverancier kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 Diensten en service

 1. Prijzen van diensten staan vermeld op de offerte. Naast de standaarddiensten, hanteert Webleverancier een standaard uurtarief van €60,-. Voor advies op locatie is dit €80,- Voor bepaalde werkzaamheden, kan een specialist ingeschakeld worden. Deze kan andere tarieven hanteren. Webleverancier zal dit altijd van te voren met de klant bespreken. Op verzoek van de klant en om websitebezoekers minder hinder te laten ondervinden bij bijvoorbeeld onderhoud, kan de klant Webleverancier verzoeken om het onderhoud ’s buiten de reguliere werktijden te laten uitvoeren. Dit is mogelijk tegen een uurtarief van 150% van het normale uurtarief. 
 2. Alle opdrachten, die op verzoek van opdrachtgever, buiten de reguliere werktijden alsmede verlofdagen worden uitgevoerd kennen een tarief van 150% van het uurtarief, met een starttarief van een half uur. Dit geldt tevens voor telefonische ondersteuning. Dit is exclusief extra kosten die gemaakt dienen te worden, indien de werkzaamheden op een andere locatie dan op kantoor uitgevoerd dienen te worden (bijvoorbeeld de kosten voor het internetgebruik als een medewerker in het buitenland zit).
 3. Service tickets: Service tickets zijn alleen het betreffende contractjaar te gebruiken en zijn niet cumuleerbaar met andere jaren. 1 service ticket kan 1 keer gebruikt worden. De maximale arbeidsduur die tegenover 1 service ticket staat is 30 minuten o.b.v. het standaard uurtarief. Voor service waar een specialist ingeschakeld moet worden, kan een supplement gerekend worden of kan verhoudingsgewijs verrekend worden met de arbeidsduur van de service tickets. Voor meerwerk wordt het uurtarief gerekend. Webleverancier zal zijn best doen eventueel meerwerk en specialistisch werk in te schatten en dit van te voren naar de klant te communiceren. Als de maximale arbeidsduur van 30min. niet gebruikt wordt voor een service ticket, kan een ticket niet opnieuw gebruikt worden voor de eventuele resterende arbeidsminuten. Service tickets zijn enkel inzetbaar voor wijzigingen op de door Webleverancier geleverde website, waarbij het service contract (bij ‘Alles-in-1 pakket plus)  is afgesloten en zijn niet inwisselbaar tegen liquide middelen, goederen of andere diensten. Service tickets kunnen alleen gebruikt worden tijdens normale werktijden, uitgezonderd verlofdagen.
 4. Updates. Een service abonnement geeft o.a. recht op jaarlijkse updates. Webleverancier zal de nodige updates met de grootste zorg uitvoeren. Echter, in sommige situaties is het niet mogelijk om (bepaalde) updates te doen en kan er gekozen worden om (voor onderdelen) geen updates meer te doen, om de website naar behoren te laten kunnen functioneren. Een voorbeeld van een situaties waarbij gekozen wordt om geen update te doen, is bijvoorbeeld als door het gevolg van deze update, een andere extensie, plugin of theme niet meer naar behoren gaat functioneren. Ook handmatige (op maat) aanpassingen van het CMS en/of template heeft vaak als gevolg dat er geen updates kunnen plaatsvinden. Premium plugins geven vaak maar de mogelijkheid om de updates uit te voeren gedurende het eerste jaar. Vervolgens moet aan de plugin ontwikkelaar een nieuwe overeenkomst afgesloten worden voor verlenging van een jaar. Mocht de klant voor dit soort plugins updates willen, dan zullen de kosten van deze verlenging worden doorberekend aan klant.
 5. Iedere website die Webleverancier maakt, kan gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Websites kunnen bijvoorbeeld tentoongesteld worden via de portfolio pagina van Webleverancier of in advertenties.
 6. Gratis hosting bij aanleveren nieuwe klant: Iedere klant van Webleverancier kan 3 maanden gratis hosting verkrijgen, met een maximum waarde van €25,- per maand, bij het aanleveren van een nieuwe klant. Voorwaarde is dat deze nieuwe klant een volledig nieuwe website laat maken door Webleverancier. Gratis hosting wordt verrekend op de eerstvolgende factuur. De korting geldt per nieuwe klant en is cumuleerbaar. Een klant die 3 nieuwe klanten aanlevert, krijgt dus 9 maanden gratis hosting, met een maximum tegenwaarde van 9 x €25,- . Neemt de bestaande klant reeds een duurder hostingpakket af, dan wordt de maximum waarde van €25,- per maand per klant, afgetrokken van de huidige maandelijkse kosten van het hostingpakket. Een rekenvoorbeeld: klant betaald maandelijks €30,- aan hosting aan Webleverancier. Klant levert 2 nieuwe klanten aan Webleverancier, die een volledige nieuwe Website laten maken. Klant betaalt gedurende (2×3) 6 maanden lang (30-25) €5,- aan hostingkosten bij Webleverancier.
 7. Alleen definitieve en volledige informatie wordt standaard door Webleverancier in de website verwerkt. Voor aanpassingen achteraf word het standaard uurtarief gerekend.
 8. Ondersteuning/Support. Ondersteuning gebeurt via Mail, Chat of via Telefoon. Bij een ‘hosting, domeinnaam & support’ – contract is 1 uur per jaar bij de klant op locatie inbegrepen. I.c.m. een service abonnement is dit 2 uur per jaar. Voor alles wat hier buiten valt, geldt het uurtarief.
 9. Ondersteuning/support is beperkt tot het gebruikte CMS en het instellen van de mail. 
 10. Backups. In abonnementen waar backups zijn inbegrepen, vinden dagelijkse backups plaats. Deze backups worden tot 14 dagen bewaard op server niveau door een externe partij. Deze backups gebeuren automatisch en o.b.v. best effort. Webleverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (gevolg)schade indien een backup niet werkt.
 11. Specificaties en functionaliteit kunnen te allen tijde door Webleverancier worden gewijzigd. Over het algemeen geldt dat Webleverancier geen specificaties of functionaliteit van de klant zal afnemen; het is echter niet altijd mogelijk functionaliteit te behouden vanuit het oogpunt van vooruitgang en veiligheid
 12. Indien via Webleverancier een domeinnaam is aangevraagd bij de DNS Belgium,  Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of een ander registratiebureau is Webleverancier in geen geval aansprakelijk indien een domeinnaam wordt afgesloten, geweigerd of reeds bezet is.
 13. Wanneer er bij dit contract of account een domeinnaam wordt aangevraagd of verhuisd, dient de klant tenminste de wettelijke info te verstrekken aan Webleverancier.
 14. Wanneer een domeinnaam wordt verhuisd naar een andere provider, dient de klant alsnog het domeinnaam officieel op te zeggen bij Webleverancier met inachtneming van het opzegtermijn.
 15. Webleverancier mag jaarlijks met ingang van het nieuwe kalenderjaar, mits aangekondigd, een inflatie en tariefcorrectie toepassen volgens de wettelijke voorschriften.

artikel 5  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Webleverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Webleverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Webleverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Webleverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Webleverancier kan worden gevergd. 
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webleverancier op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Webleverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Webleverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Webleverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Webleverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webleverancier, zal Webleverancier in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webleverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Webleverancier anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Webleverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Webleverancier op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 6 Overmacht

 1. Webleverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Webleverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Webleverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Webleverancier of van derden daaronder begrepen. Webleverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Webleverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Webleverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Webleverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Webleverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 5. Webleverancier neemt de nodige maatregelen om uw website te beveiligen. Webleverancier kan echter nimmer aansprakelijk gesteld worden, indien uw website is getroffen door hackaanvallen e.d. en de gevolgen hiervan.

artikel 7 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Webleverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Webleverancier aangegeven. Webleverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Webleverancier zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Webleverancier een factuur via de elektronische weg versturen (pdf-bestand). Indien Opdrachtgever de factuur via post wenst te ontvangen, dan is Webleverancier gerechtigd hiervoor de op dat moment geldende administratiekosten te factureren aan Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Webleverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Webleverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Webleverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. In het geval Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt, verkrijgt Webleverancier het recht zijn diensten, zoals hosting en domeinnaamregistratie, na 58 dagen op te schorten, dan wel te beïndigen tot dat Opdrachtgever aan betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien een domeinnaam in de tussentijd niet meer beschikbaar wordt, omdat het bijvoorbeeld door een derde geregistreerd werd, dan kan Webleverancier hier nimmer aansprakelijk voor gesteld worden.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Webleverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Webleverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. De facturatie van hosting en andere terugkerende kosten, vindt standaard jaarlijks plaats. Indien de klant een andere betalingsfrequentie wenst, is dit mogelijk na overleg en zal dit schriftelijk worden vastgelegd.
 9. Indien een klant een andere betalingsfrequentie heeft dan jaarlijks en de betaaltermijn meer dan 3x in een jaar overschrijdt, zal de facturatie-/betalingsfrequentie op jaarlijks worden gezet m.b.t. de terugkerende kosten. 

artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Webleverancier geleverde blijft eigendom van Webleverancier totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Webleverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Webleverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Webleverancier veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Webleverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Webleverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Webleverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Webleverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Webleverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Webleverancier en door Webleverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Webleverancier zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 9  Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Webleverancier te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd. 
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Webleverancier, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Webleverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Webleverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Webleverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Webleverancier in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Webleverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Webleverancier opdracht gegeven heeft. 
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Webleverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Webleverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Webleverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Webleverancier te verschaffen, tenzij Webleverancier anders aangeeft. 
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Webleverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 
 8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Webleverancier en de door Webleverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Webleverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Webleverancier is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Het maximale bedrag dat Webleverancier is gehouden te vergoeden zal gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Webleverancier.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Webleverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 4. De aansprakelijkheid van Webleverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Webleverancier direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijk termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen en Webleverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webleverancier instaat is adequaat te reageren.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, hacker aanvallen, virussen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in –en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Webleverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Webleverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding
 6. Hackersaanvallen, virussen  en andere problemen die kunnen ontstaan ná oplevering, zijn voor risico van de opdrachtgever. Webleverancier kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
 7. Webleverancier beheert haar servers volgens 99% uptime specificaties. Webleverancier kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen danwel niet meer functioneren, slecht functioneren of verkeerd functioneren van een dienst of vervolgschade die hieruit voortvloeit. Webleverancier garandeert altijd op basis van best-effort, vervolgschade voor de klant te voorkomen danwel te minimaliseren.
 8. Webleverancier mag een dienst stopzetten als daartoe reden is of daartoe wordt opgedragen door een andere (gerechtigde) partij
 9. Webleverancier staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN).

Mocht Webleverancier klachten ontvangen over SPAMMEN van cliënt zal Webleverancier zonder vorm van bericht de server uitschakelen, en de bestanden van cliënt van zijn server verwijderen.

Het gebruik van scripts en andere programma`s op de Webleverancier servers is toegestaan, zolang dit

het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Webleverancier.

artikel 11 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Webleverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Webleverancier toerekenbaar is. Indien Webleverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Webleverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Webleverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Webleverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

 1. Webleverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Webleverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde diensten of Werken berusten uitsluitend bij Webleverancier of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechte overgedragen worden aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van der overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,- per inbreukmakende handeling betalen aan Webleverancier. Dit doet niets af aan het recht van Webleverancier om haar schade door inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten inde de inbreuk te doen beëindigen.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen, die zij in gebruiksrecht krijgt.
 5. Webleverancier zal de bronbestanden (zoals maar niet beperkt tot PSD, HTML/CSS of php-code) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van betreffende factuur of facturen
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijden of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding materialen.

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Webleverancier partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Webleverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Webleverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14 Slotbepalingen, Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.webleverancier.eu/algemene-voorwaarden.pdf
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie. Webleverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. 
 3. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Webleverancier voor algemene informatievoorziening naar zijn opdrachtgevers gebruik maakt van het Dashboard van het geleverde CMS of per e-mail.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 5. Onder ‘schriftelijk’ valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie te per e-mail te bevestigen.
 6. De door Webleverancier ontvangen en opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Webleverancier steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder –dochter – of zustermaatschappij.

artikel 15 Persoonsgegevens

 1. In het beheerpaneel van uw website is het mogelijk om zowel uw, als de gegevens van uw klanten/websitebezoekers op te slaan.
  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die via onze diensten/systemen worden ingevoerd. Opdrachtgever is in deze ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Opdrachtnemer de ‘verwerker’. Volgens de GDPR/AVG is het noodzakelijk om hiervoor een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Op basis van deze verwerkingsovereenkomst zullen wij deze persoonsgegevens die u bij invoert, verwerken als u ons daartoe opdracht geeft. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, verstrekt u aan ons de opdracht.
  Lees meer over de verwerkersovereenkomst: www.webleverancier.eu/verwerkersovereenkomst.pdf 
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor persoonsgegevens die ingevoerd worden via onze diensten. Opdrachtgever moet hierin voldoen aan de geldende wetgeving en wettelijke eisen. Indien niet voldaan is aan deze eisen en Webleverancier wordt aansprakelijk gesteld door een derde partij voor ontstane schade, dan stelt opdrachtgever ons direct schadeloos en vrijwaart ons voor elke vorm van aansprakelijkheid.